LOGO BENEFICIARIES RIGHT EN

"Работата за привличане на младежките работници като агенти в отговор на уврежданията" (WAYWARD) е проект за изграждане на младежки капацитет, в който участват 6 партньорски организации от Гърция, Ирландия, Италия, България, Виетнам и Мексико и който се фокусира върху овластяването на личностното развитие, преодоляването на стереотипите и социалното приобщаване на младите хора (на възраст 18-25 години) с интелектуални затруднения в страните партньори чрез овластяване на младежките работници и НПО по отношение на разбирането и методическия инструментариум, основан на методологията на EFA (Learning through Sport). Методологията "Учене чрез спорт" (УСП), която съчетава в положителна синергия приобщаващия потенциал на УСП и спорта, предоставя на местните организации мощен инструмент за повишаване на мотивацията на младите хора с интелектуални затруднения за участие в обществото, като същевременно противодейства на феномена на социалната стигма чрез положителна информираност и предоставя на младите хора с интелектуални затруднения набор от умения за успешна интеграция във всички сфери на образованието, обществото и, в перспектива, на пазара .

Гърция

Италия

България

MVIAC WAYWARD

Мексико

Виетнам

WAYWARD Love and Care

Ирландия

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма "Еразъм+". Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.