MỤC TIÊU

Mục tiêu của dự án là hỗ trợ các ưu tiên đã được xác định:

Xác định các rào cản hiện có của thanh niên khuyết tật tâm thần ở các nước đối tác với những gì liên quan đến sự hội nhập trong Thể thao, giáo dục và xã hội cũng như so sánh rào cản đó với đề xuất mục tiêu hiện có của ETS.

Tạo ra một Mô hình đào tạo dựa trên ETS, cho phép lao động trẻ lấp đầy khoảng cách giữa cung và cầu hiện có thông qua cung cấp chương trình ETS nhắm đến đối tượng là những người trẻ khuyết tật về tâm thần

Kiểm tra các kết quả giáo dục đã đạt được trên các người điều hành trong bối cảnh là một sự phối hợp của các hoạt động địa phương, nơi các lao động trẻ sẽ tạo nên các ảnh hưởng giáo dục trực tiếp lên những người trẻ bị khuyết tật tâm thần, đồng thời thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức và tuyên truyền hiểu biết với các bên liên quan, từ đó thúc đẩy hơn nữa sự lan tỏa và nhân rộng kiến thức.

So sánh và tích hợp thông tin đầu vào của các hoạt động địa phương ở tất cả các quốc gia đối tác nhằm mục đích phát triển tài liệu hướng dẫn phương pháp luận (Sách hướng dẫn) và giáo dục trực tuyến (Nền tảng web) cho các nhà điều hành bên ngoài, có thể áp dụng xuyên biên giới và dựa trên kinh nghiệm đã đạt được tại địa phương). Mở rộng sự hợp tác thông qua việc chuẩn bị các dự án tiếp theo khám phá mối liên hệ giữa ETS, sự phát triển cá nhân và hòa nhập xã hội của người trẻ tuổi bị khuyết tật tâm thần.

Dự án có đối tượng hưởng lợ trực tiếp và gián tiếp

Chúng tôi hướng tới việc tác động trực tiếp vào các lao động trẻ (Khóa đào tạo và Hội thảo) cũng như hướng tới các đối tượng khuyết tật tâm thần có tham gia trong các hoạt động của mỗi đối tác (10 ban mỗi nước).

Chúng tôi còn hướng tác động trực tiếp tới các tổ chức đối tác, các cơ quan không tham gia trực tiếp trong dự án như các NGO, các trường học và Trung tâm thể thao cũng như các bạn trẻ khuyết tật tâm thần trong và ngoài quốc gia đối tác.