ПАРТНЬОРИ

AETOI

AETOI Thessalonikis – Основните цели на AETOI Thessalonikis (AETOI) е да подкрепя хората с интелектуални и физически затруднения. Нашата организация работи директно с около 80 деца и възрастни в неравностойно положение, обединени от общата цел за социално участие и включване. Основният персонал в нашата организация са треньори по вид спорт, като си сътрудничим и с психолози, социални работници, педагози и др. Освен управителния съвет работим и с редица доброволци. Нашата цел е служителите ни да усвояват допълнително неофициални и неформални образователни техники и да подобрят уменията си за насърчаване на доброволчеството и подкрепа на социалното включване.

http://www.aetoithessalonikis.gr/

 
WAYWARD MNVGO

Mine Vaganti NGO - Mine Vaganti NGO е организация с нестопанска цел, създадена в Сардиния през 2009 г. MVNGO има 4 офиса в Сасари, Ури, Олбия и Темпио Паузания, покриващи цяла северна Сардиния с други клонове в останалата част на Италия. Мисия: MVNGO насърчава междукултурния диалог, социалното включване чрез обучение чрез спорт и опазване на околната среда, използвайки неформално обучение. MVNGO е част от 3 международни мрежи като YEE, ISCA и MV International. Услуги: MVNGO е организира обучения на местно и европейско ниво, и предлага консултантски услуги за публични и частни организации с цел насърчаване и развитие на европейски и трансконтинентални проекти 

https://minevaganti.org/

 
WAYWARD Bulgarian sports

Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС) – Асоциация за развитие на българския спорт е основана през 2010 г. и е неправителствена организация в обществена полза, отдадена на развитието на българския спорт и повишаването на спортната култура в България! Нашият екип е мотивиран, креативен и изпълнен с новаторски дух, който с желание и мотивация работи за развитието на българския спорт и повишаване на спортната култура в България. Членството в BSDA е доброволно и в сдружението участват както физически, така и юридически лица, които имат желание да помогнат за развитието на спорта с време, идеи, усилия или финансова подкрепа. Ние също така организираме различни събития в областите: предприемачество, гражданство и активно общество. Екипът на организацията се състои от професионалисти от различни области като: спортни експерти, медийни специалисти, туризъм и хотелиерство, образование, маркетинг и др.

https://en.bulsport.bg/

 
WAYWARD Love and Care

Любов и грижа за хората -Love and Care for People (LCP) е регистрирана неправителствена благотворителна организация, базирана в Ирландия. LCP е с интегрирана и холистична дейност, която осигурява безопасна и подкрепяща среда, в която жените и младите хора, особено тези, които живеят в неравностойно положение, в риск от социално изключване, жертви на насилие и тези с по-малко възможности, могат да изпитат радостта, смеха и безопасността, които трябва да бъдат част от ежедневието им. LCP предоставя инструменти за самодостатъчност, възможности за превъзходство и ресурси за развитие на пълния потенциал, възстановяване на живота, подобряване на икономическите условия и създаване на собствено бъдеще.

https://loveandcareforpeople.eu/news/view/21

 
CSDS WAYWARD

Център за изследвания за устойчиво развитие - Center for Sustainable Development Studies (CSDS) е създаден през 2009 г. като юридически регистрирана местна неправителствена организация с нестопанска цел. Средната заетост в организацията достига 20 души. CSDS има за цел да насърчава образованието за устойчиво развитие чрез изграждане на капацитет в хората и организациите за справяне с предизвикателствата на развитието във Виетнам.

Ние използваме образованието и обучението като основно средство за овластяване на лица и организации с цел устойчиво развитие. Също така се фокусираме върху доброволчеството, особено младежкото доброволчество, тъй като това осигурява контекст за учене, практика и ресурс за изпълнение на нашите програми и проекти.

CSDS има силна глобална програма за обмен с над 400 международни доброволци, които се присъединяват към различни проекти във Виетнам всяка година.

https://www.facebook.com/CSDS.VN/

MVIAC WAYWARD

Мексиканската Асоциация на международните доброволци - Association of International Volunteers A.C. (AMVIAC) е създадена на 5 декември 2014 г. по инициатива на мексикански доброволци и професионалисти, които искаха да участват в трансформацията на страната чрез интегриране на международното доброволчество в проекти, организирани в Мексико от граждански асоциации, градски съвети , общности и организирани групи, както и с изпращането на мексиканци на проекти в чужбина с идеята, че с този опит те могат след завръщането си в страната да се включат по-активно в работата на общността.

AMVIAC провежда няколко вида дейности като тематични кампании, международни работни лагери, приобщаващи срещи, насърчаване на международното доброволчество чрез презентации в университети и различни институции, които са от полза за местните общности и главно младите хора. Организацията дава достъп на хората до международния доброволчески опит, особено на младите хора с по-малко възможности.