СЪБИТИЯ/НОВИНИ

Онлайн обучителен курс през октомври 2022

Онлайн Обучителен Курс 

Дати:  2-3-9-10-ти Октомври 2022

Участници: 5 младежки работника на възраст 18+ от всяка партньорска организация

Методология на обучението: Неформално обучение и Обучение чрез спорт (ОЧС)

Програма:

- Дейности за „разчупване на леда“ и тиймбилдинг, които да положат основите на учебния процес.

- Запознаване на участниците с предизвикателствата на младите хора с интелектуални затруднения в партньорските страни и в световен мащаб.

- Запознаване на участниците с ролята на спорта за насърчаване на социалното включване и личностното развитие на младежи с интелектуални затруднения;

- Теоретично въведение на участниците в методологията на ОЧС и нейните разлики и прилики със спорта и неформалното обучение.

- Представяне на добри практики за насърчаване на социалното включване на младежи с интелектуални затруднения чрез ОЧС;

- Идентифициране на пропуски в съществуващото предложение;

- SWOT анализ и идентифициране на важни елементи на положителното въздействие на методологията ОЧС;

- Теоретична сесия и симулация на ролята на обучителите в програмите базирани на ОЧС, включващи млади хора с интелектуални затруднения;

- Семинари по методологията ОЧС относно хора с интелектуални затруднения;

- Създаване на инструменти по методологията ОЧС за приложение на местно ниво;

- Планиране на фаза за работа на местно ниво.

Доклад

Обучението се проведе онлайн в рамките на 2 почивни дни (2.10., 3.10., 9.10. и 10.10.2021) от 15:00 до 18:30 часа. Датите и часовете бяха определени спрямо възможностите на участниците, както и беше взета предвид часовата разлика между страните партньори, особено при Мексико и Виетнам.

Обучихме общо 35 участници от партньорски организации, идващи от неформалния сектор за обучение и с различен опит в сферата.

Обучението беше планирано да се проведе присъствено във Виетнам. Въпреки това, поради ограниченията на пандемията от Ковид-19, партньорите се съгласиха да го проведат онлайн. Тази промяна наложи формата на обучение да бъде адаптирана към онлайн реализирането, с оглед на факта, че основната тема и дейности бяха свързани с Обучението чрез спорт (ОЧС). 

WAYWARD Семинар в Мексико

Семинар в Мексико (Акапулко де Хуарес)

Дати:16.-10.05.2022

Участници: Младежки работници, които взеха участие в тренинг курса по проекта ( 5 младежки работници на възраст 18+ от всяка партньорска държава)

Програма:

- Презентации на участниците: Представяне на дейностите и постигнатите резултати във фазата на работа на местно ниво;

- Анализ на успеха, недостатъците, приликите и разликите между постигнатите резултати в страните партньори;

- Представяне на приноса на различните национални групи към наръчника и анализ;

- Създаване на синергия между географски контекст: Насоки за обща приложимост на методологията на ръководството;

- Теоретична сесия: Дигитално обучение и уеб дизайн (основи);

- Брейнсторминг групи: Ръководство

- Изработка на проект на ръководството;

- Брейнсротминг групи: Уеб платформа. 

 

Местни семинари:


Local Workshops Implemented  in Greece


Местни семинари проведени в Италия


Местни семинари проведени в България


Местни семинари проведени в Мексико

 

 

Местни семинари проведени в Ирландия

 

 

Местни семинари проведени в Ирландия

Информационни бюлетини