ЦЕЛИ

Цели на проекта/подкрепя идентифицираните приоритети, както следва:

Идентифициране на бариерите на млади хора с интелектуални затруднения за интеграция в спорта, образованието и обществото в комбинация със съществуващите добри практики на ОЧС за работа с младежи с интелектуални затруднения в партньорските страни;

Разработване на формат за обучение, който дава възможност на младежките работници, да запълнят празнината между съществуващите нужди и съществуващото предложение, предоставяйки програма по методологията ОЧС на младите хора с интелектуални затруднения;

Тестване на образователните резултати, постигнати върху операторите във фаза на местни дейности, при която младежките оператори, участващи в обучителния курс, ще бъдат ангажирани на местно ниво в редица образователни уъркшопи за ОЧС, насочени към младите хора с интелектуални затруднения, като в същото време се извършват дейности за повишаване на осведомеността и трансфер на знания със заинтересованите страни, като по този начин се насърчава разпространението и възпроизвеждането на знания;

Сравняване и интегриране на приноса на проведените местни дейности във всички страни партньори за целите на разработването на помощни материали с методологична насоченост (Ръководство) и онлайн обучение (Уеб платформа) за външни оператори, приложими през географски бариери и базирани на опит постигнат на местно ниво. Полагане на основите за разширяване на сътрудничеството чрез подготовка на допълнителни проекти, изследващи връзката между ОЧС, личностното развитие и социалното включване на младежи с интелектуални затруднения

Проектът има преки и непреки цели

Целта ни е да въздействаме пряко върху младежките работници (чрез обучителен курс и семинар), както и върху младежи с интелектуални затруднения, които ще участват в местни семинари (по 10 от държава).

Стремим се да въздействаме косвено върху партньорски организации, оператори (в спорта, неправителствени организации, образование), които не участват пряко в проекта, и общата таргет група млади хора с интелектуални затруднения във и извън страните партньори.