ΣΤΟΧΟΙ

Το έργο αποσκοπεί/υποστηρίζει τις προτεραιότητες που έχουν προσδιοριστεί ως εξής:

Εντοπισμός των υφιστάμενων εμποδίων των νέων με νοητική αναπηρία στις χώρες εταίρους όσον αφορά την ένταξη στον αθλητισμό, την εκπαίδευση και την κοινωνία, καθώς και σύγκριση των τελευταίων με την υφιστάμενη στοχευμένη συνεισφορά του ETS.

Παραγωγή ενός προγράμματος κατάρτισης βασισμένου στο ETS που επιτρέπει στους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας να καλύψουν το κενό μεταξύ των υφιστάμενων αναγκών και της υπάρχουσας προσφοράς μέσω της παροχής προγράμματος ETS που απευθύνεται σε ένα κοινό νέων με νοητική αναπηρία.

Δοκιμή των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν στους φορείς στο πλαίσιο μιας συντονισμένης φάσης τοπικών δραστηριοτήτων, όπου οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας θα επιδιώξουν άμεσο εκπαιδευτικό αντίκτυπο στους νέους με νοητική αναπηρία του τόπου τους, ενώ ταυτόχρονα θα υλοποιήσουν δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και μεταφοράς γνώσεων με τους ενδιαφερόμενους φορείς, προωθώντας έτσι τη διάχυση και αναπαραγωγή της γνώσης

Σύγκριση και ενσωμάτωση της συνεισφοράς των τοπικών δραστηριοτήτων σε όλες τις χώρες εταίρους με σκοπό την ανάπτυξη υλικού μεθοδολογικής καθοδήγησης (Εγχειρίδιο) και διαδικτυακής εκπαίδευσης (Διαδικτυακή πλατφόρμα) για εξωτερικούς φορείς, εφαρμόσιμο χωρίς γεωγραφικά εμπόδια και βασισμένο στην εμπειρία που αποκτήθηκε. Θέτοντας τις βάσεις για την επέκταση της συνεργασίας μέσω της προετοιμασίας περαιτέρω έργων που διερευνούν τη σχέση μεταξύ του ETS, της προσωπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ένταξης των νέων με νοητική αναπηρία.

Το έργο έχει άμεσους και έμμεσους στόχους

Στόχος μας είναι να επηρεάσουμε άμεσα τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας (σεμινάριο και εκπαίδευση), καθώς και τους νέους με νοητική αναπηρία που θα λάβουν μέρος σε τοπικά εργαστήρια (10 ανά χώρα).

Στόχος μας είναι να επηρεάσουμε έμμεσα τους οργανισμούς-εταίρους, τους φορείς (στον αθλητισμό, τις ΜΚΟ, την εκπαίδευση) που δεν συμμετέχουν άμεσα στο έργο και τη γενική κατηγορία των νέων με νοητική αναπηρία εντός και εκτός των χωρών-εταίρων